ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
«ΑΝΕΜΟΣ»
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τον τρόπο κατασκευής των κατοικιών, περιγράφει τα γενικά χαρακτηριστικά τους και συμπληρώνει το παρόν διαφημιστικό φυλλάδιο.
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας, και συμφώνα με τους κανόνες τέχνης και επιστήμης .
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας, η κατεργασία τους θα γίνει με όλους τους κανόνες της τέχνης, και το εργαζόμενο προσωπικό θα είναι τεχνικά καταρτισμένο, ειδικευμένο και έμπειρο.
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε μικρές αλλαγές τόσο των κατοικιών όσο και του περιβάλλοντος χώρου.

ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

Κάθε ιδιοκτήτης οριζόντιας ιδιοκτησίας έχει το δικαίωμα τροποποιήσεως των στοιχείων που αφορούν την οριζόντια ιδιοκτησία του, με τον όρο να μην θίγονται οι εξωτερικές όψεις του κτιρίου, ο σκελετός και οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις καθώς και άλλη οριζόντια ιδιοκτησία. Η εκτέλεση εργασιών αυτών επί πλέον των όσων περιλαμβάνονται στη παρούσα, γίνεται μόνον έπειτα από εντολή του ιδιοκτήτη της αντίστοιχης οριζόντιας ιδιοκτησίας.
Η αξία αυτών κανονίζεται με ιδιαίτερη συμφωνία με τον κατασκευαστή του συγκροτήματος και θα πληρώνεται ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών αυτών, στην περίπτωση αυτή δε οι προθεσμίες παράδοσης της οριζόντιας ιδιοκτησίας παρατείνεται ανάλογα.
Κάθε πρόσθετη εργασία ή αλλαγή τρόπου κατασκευής, που ζητείται από ιδιοκτήτη και που αφορά την χωριστή οριζόντια ιδιοκτησία του, πρέπει να γίνεται έγκαιρα και εγγράφως γνωστή ώστε για την πραγματοποίηση της να μην απαιτείται μεγάλη καταστροφή εκτελεσθέντος έργου. Στη περίπτωση αυτή ο κατασκευαστής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση των τροποποιήσεων.
Τυχόν σχέδια που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των τροποποιήσεων αυτών εκπονούνται με δαπάνες και μέριμνα του ιδιοκτήτη που ζητά την τροποποίηση.

Κατά την διάρκεια της κατασκευής και πριν από την παραλαβή της χωριστής οριζόντιας ιδιοκτησίας, οι προσθετές εργασίες θα εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο από συνεργεία του κατασκευαστή.
Ο ιδιοκτήτης μπορεί να εκτελεί εργασίες στην χωριστή ιδιοκτησία του με δικά του συνεργεία μόνο μετά την παραλαβή της χωριστής οριζόντιας ιδιοκτησίας του και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού.
Η παράδοση κάθε χωριστής οριζόντιας ιδιοκτησίας γίνεται μετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση όλων των πρόσθετων εργασιών ή τροποποιήσεων, διαφορετικά οι προθεσμίες παράδοσης αναστέλλονται αυτοδίκαια μέχρι την πλήρη εξόφληση των πρόσθετων εργασιών.

ΤΟP

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Οι εκσκαφές θα γίνουν σε οποιοδήποτε βάθος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της στατικής μελέτης και τις εντολές του επιβλέποντος μηχανικού.
Επίσης, θα γίνουν οι αναγκαίες εκσκαφές και επιχωματώσεις για την διαμόρφωση της αυλής και των ακάλυπτων χώρων της οικοδομής, ώστε οι επιφάνειες να είναι κατά το δυνατόν επίπεδες ή εν πάση περιπτώσει διαμορφωμένες συμφώνα με τα σχέδια του μελετητή. Τα υλικά των εκσκαφών ανήκουν στους κατασκευαστές και η απόρριψή τους αποτελεί υποχρέωσή τους.

2. ΣΚΕΛΕΤΟΣ

Ο σκελετός των κατοικιών θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα τύπου C16/20 με οπλισμό S/400, θα κατασκευαστεί δε σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική και αντισεισμική μελέτη, η οποία έχει συνταχθεί συμφώνα με τους ισχύοντες νέους κανονισμούς.

3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

Οι εξωτερικές τοιχοποιίες θα αποτελούνται από 2 δρομικές οπτοπλινθοδομές πάχους 9 εκ. έκαστη με μόνωση 5 εκ.
Οι εσωτερικοί τοίχοι κάθε διαμερίσματος θα αποτελούνται από τούβλα πάχους 9 εκ. (δρομικό χτίσιμο). Το κονίαμα για το κτίσιμο των τούβλων θα αποτελείται από ένα μέρος ένυδρου ασβέστη προς τρία μέρη άμμου λατομείου με την προσθήκη 100 κιλών τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο κονιάματος.
Τα υπέρθυρα θα είναι από σκυρόδεμα με τον ανάλογο σιδηροπλισμό και θα τοποθετηθούν σε όλα τα κουφώματα, πόρτες και παράθυρα εσωτερικά και εξωτερικά και όπου αλλού ενδείκνυται.

4. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Τα εσωτερικά επιχρίσματα θα γίνουν από μαρμαροκονίαμα σε τρεις στρώσεις:

• Πεταχτό από αδρανές τσιμεντοκονίαμα

• Λάσπωμα αμμοκονιάματος από μίγμα άμμου, ασβέστη και τσιμέντου σε αναλογίου 3:1:1

• Η τρίτη στρώση γίνεται από τριφτό μαρμαροκονιάμα σε αναλογία τριών μερών μαρμάρου και ενός μέρους ασβέστη.

Τα εξωτερικά επιχρίσματα θα γίνουν και αυτά σε τρεις στρώσεις ως άνω.
Πριν γίνουν τα εξωτερικά επιχρίσματα θα γίνει επένδυση των αρμών μπετόν – τούβλων με υαλούφασμα.

ΤΟP


5. ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Α) Δεξαμενή

Η δεξαμενή θα μονωθεί εσωτερικά με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με ανθυγρασικό.

Β)Στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος
Θα επενδυθούν εξωτερικά με πολυστερόλη (DOW ή FIBRAN) πάχους 5εκ.

Γ) Ταράτσα

Η θερμομόνωση της ταράτσας, επιτυγχάνεται με πολυστερόλη (DOW ή FIBRAN) πάχους 4,00 ή 5,00εκ.
Η υδρομονώση μέσω ασφαλτικών και ακρυλικών επαλειψεων.

6. ΔΑΠΕΔΑ

Α) Εξωτερικοί Χώροι

Οι βεράντες θα στρωθούν με πλάκες Καρύστου κατ’ επιλογή του κατασκευαστή η οποία τόσο στα δάπεδα όσο και στις άλλες εργασίες μπορεί να είναι διαφορετική από κατοικία σε κατοικία .


Β) Εσωτερικοί Χώροι

Όλοι οι εσωτερικοί χώροι κύριας χρήσης καθώς και τα λουτρά θα στρωθούν με πλακάκια αξίας 15 Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ή ακανόνιστες πλάκες Καρύστου.
Οι σκάλες προβλέπεται να στρωθούν από μάρμαρο Καβάλας ή άλλο αντίστοιχης αξίας μάρμαρο ή πλάκες Καρύστου με παραδοσιακό τρόπο.
Οι ποδιές των παραθύρων και θυρών θα είναι από μάρμαρο Καβάλας ή άλλο αντίστοιχης αξίας της επιλογής του κατασκευαστή.
Τοποθέτηση πλακιδίων μικρότερων διαστάσεων από 30Χ30 στα δάπεδα ή 20Χ20στα λουτρά ή σε σχήμα ρόμβου ή ειδικά σχέδια συμφωνούνται και πληρώνονται χωριστά.

7. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Τα εξωτερικά κουφώματα θα κατασκευαστούν από ξύλο. Τα τζαμιλίκια θα είναι από τρικολλητή ξυλεία MERANTI και τα πατζούρια από κόντρα πλακέ θαλάσσης με σχέδιο. Οι εξωτερικές πόρτες θα είναι από Σουηδικό ξύλο βάφτες (ίδε τεχνικές προδιαγραφές).
Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι πρεσσαριστές από MDF με 3 ταμπλάδες και κάσα από σουηδική ξυλεία.

ΤΟP

8. ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

Τοποθετούνται στη θέση που προβλέπει το σχέδιο από το δάπεδο μέχρι την οροφή.
Κατασκευάζονται «κουτιαστές» από λευκή μελαμίνη 16χιλ. (πλάτη 8χιλ.). Τα πορτάκια είναι από ΒΑΚΕΛΙΤΗ. με κρυφούς μεντεσέδες. Σε κάθε ντουλάπα προβλέπεται 1 συρταριέρα με δυο συρτάρια . Τα συρτάρια σύρονται με την βοήθεια μηχανισμών.

9. ΚΟΥΖΙΝΑ

Στην κουζίνα θα τοποθετηθούν ντουλάπια στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια. Τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και η συνολική τους αξία μαζί με νεροχύτη, απορροφητήρα και μπαταρία δε θα υπερβαίνει τα 2.500Ευρώ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ,ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΕΩΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ

10. ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΙ W.C.

Σε κάθε λουτρό θα τοποθετηθούν τα εξής είδη υγιεινής:

• Ντουζιέρα λευκή ή μπανιέρα λευκή (όπου είναι εφικτό).
• Λεκάνη (και κάλυμμα), καζανάκι χαμηλής πιέσεως και νιπτήρας κολονάτος της σειράς ΒΑΗΑΜΜΑ 2000 της IDEAL STANDARD, ή άλλης ίσης αξίας.
• Πλήρη σειρά των αντιστοίχων εξαρτημάτων (σπογγοθήκη ντουζιέρας, χαρτοθήκη λεκάνης, πετσετοθήκης διπλή, άγκιστρο μονό, σαπουνοθήκη και ποτηροθήκη νιπτήρα).

Οι μπαταρίες προβλέπονται γενικά τύπου GROHE ή άλλες ίσης αξίας (αναμεικτικές).

11. ΤΖΑΜΙΑ

Τα τζάμια των εξωτερικών κουφωμάτων των διαμερισμάτων θα είναι όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές των κουφωμάτων.


12. ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ

Ο κατασκευαστής υποχρεούται να αποπερατώσει με δαπάνες του τις εγκαταστάσεις μέχρι του σημείου τοποθέτησης των μετρητών νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και του κιβωτίου διανομής τηλεφωνικών γραμμών. Επίσης να οδηγήσει τις αποχετεύσεις μέχρι τους προβλεπόμενους βόθρους.
Ο κατασκευαστής εφ’ όσον έγκαιρα και στην κατάλληλη φάση των εργασιών, ζητά παροχές νερού, ηλεκτρισμού και τηλεφώνων, ουδεμία ευθύνη έχει για τυχόν καθυστέρηση πραγμάτωσής τους από μέρους της Εταιρίας Ύδρευσης, ΔΕΗ, και ΟΤΕ.

ΤΟP


13. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α.)Γραμμές ρεύματος- Φωτιστικά
Σε κάθε κατοικία θα τοποθετηθούν τα εξής φωτιστικά σημεία, ρευματοδότες και γραμμές:
(1) Στο LIVING ROOM – τραπεζαρία δύο φωτιστικά σημεία, τέσσερις ρευματοδότες απλοί και ένας ενισχυμένος.
(2) Στα υπνοδωμάτια από ένα φωτιστικό σημείο με διακόπτες αλλέ-ρετούρ και από τρεις ρευματοδότες (εκ των οποίων ο ένας ενισχυμένος).
(3) Στον χωλλ - κλιμακοστάσιο ένα φωτιστικό σημείο αλλέ-ρετουρ.
(4) Στο λουτρό ένα φωτιστικό σημείο με διακόπτες απλό και ένας ρευματοδότης (στεγανός) εξωτερικά.
(5) Στην κουζίνα, ένα φωτιστικό σημείο, τρεις ρευματοδότες σούκο (εκ των οποίων ο ένας ενισχυμένος), γραμμή απορροφητήρα, γραμμή μαγειρείου και γραμμή για πλυντήριο πιάτων.
(6) Στη βεράντα τα ανάλογα φωτιστικά σημεία και ένας στεγανός ρευματοδότης.

Σε κάθε κατοικία θα γίνει ανεξάρτητη ηλεκτρική εγκατάσταση με ιδιαίτερο μετρητή τριφασικού ρεύματος και ρελέ διαφυγής. Η κατανομή των σημείων φωτισμού και ρευματοδοτών θα γίνει σε ανάλογο αριθμό ανεξάρτητων κυκλωμάτων (γραμμών).
Τα υλικά κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα είναι αρίστης ποιότητας. Οι σωληνώσεις θα είναι χωνευτές με πλαστικούς σωλήνες. Οι πίνακες διανομής θα είναι πλαστικοί χωνευτοί με εξαρτήματα τύπου SIEMENS. Τα εξαρτήματα χειρισμού (διακόπτες, πρίζες κλπ) θα είναι απλού τύπου της LEGRAND ή άλλης ίσης αξίας.
Η όλη εγκατάσταση θα γίνει βάσει των κανονισμών του Υπουργείου Βιομηχανίας και της ΔΕΗ για τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (περιλαμβάνεται εγκατάσταση γείωσης με το σχετικό τρίγωνο ή με ηλεκτρόδια χαλκού).

Β. Ηλεκτρικά κουδούνια – Τηλέφωνα

Στην εξώπορτα κάθε κατοικίας θα τοποθετηθεί από μια επαφή κουδουνιών.
Σε κάθε ιδιοκτησία θα γίνει εγκατάσταση χωνευτής σωλήνωσης και καλωδίωσης γραμμής κεραίας τηλεόρασης, που θα ξεκινάει από ένα κοινό σημείο και θα καταλήγει σε κουτί πρίζας τηλεόρασης, στο LIVING ROOM,
και σε κάθε υπνοδωμάτιο. Επίσης θα γίνει εγκατάσταση για δορυφορική κεραία που θα καταλήγει σε μια θέση στο σαλόνι. Σε κάθε ιδιοκτησία θα γίνει χωνευτή εγκατάσταση για 2 γραμμές τηλεφώνου πόλης.

 

ΤΟP


14. ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Σε κάθε κατοικία θα υπάρχει ανεξάρτητη υδραυλική εγκατάσταση, η οποία θα αρχίζει από τον μετρητή και θα καταλήγει στους υποδοχείς μέσω κολλεκτέρς.
Οι σωλήνες θα είναι WICU Γερμανίας Φ15 ή Φ18 ή αντίστοιχης ποιότητας ανάλογα με τις απαιτήσεις.
Από το κολλεκτέρ μέχρι τον κάθε υποδοχέα θα είναι μονοκόμματος.
Θερμό ύδωρ προβλέπεται με ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. Οι σωλήνες θερμού ύδατος θα είναι μονωμένοι και θα καταλήγουν στο λουτρό και την κουζίνα. Προβλέπονται από μια βρύση σε κάθε βεράντα. Επίσης προβλέπονται παροχές για πλ. Πιάτων στην κουζίνα και πλ. ρούχων στο λουτρό. Θα υπάρχουν ξεθυμάστρες και τάπες καθαρισμού όπου απαιτούνται.
Επίσης και οι λοιπές γραμμές αποχέτευσης θα γίνουν με πλαστικούς σωλήνες βαρέου τύπου (6ατμ.) NOVATOUR Πετζετάκη ή αντίστοιχης ποιότητας και τα απαιτούμενα σιφώνια θα είναι πλαστικά βαρέου τύπου πλαστικά.
Σε κάθε κατοικία προβλέπεται δεξαμενή συλλογής νερού με πλήρη το υδραυλικό και ηλεκτρικό δίκτυο. Τα μοτέρ, αντλίες και ότι άλλο απαιτείται για την χρήση της δεξαμενής βαρύνουν τον αγοραστή.
Οι νεροχύτες θα συνδεθούν με ιδιαίτερη αποχέτευσης στις κατακόρυφες στήλες.
Οι υδροροές (κατευθυνόμενες) θα είναι εξωτερικές ή εγκιβωτισμένες στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις.
Η όλη εγκατάσταση θα είναι πλήρης, κατασκευασμένη με δομικά υλικά και από ειδικούς τεχνίτες, με όλους τους κανόνες της τέχνης για πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία. Ο μανομετρικός έλεγχος των σωληνώσεων θα γίνει διατηρώντας το δίκτυο υπό πίεση συνεχώς από την κατασκευή τους, μέχρι την παράδοση της οικοδομής.

15. ΧΡΩΜΑΤΑ

Οι εξωτερικές επιφάνειες των σπιτιών θα βαφτούν με ακρυλικά χρώματα.
Οι εσωτερικοί τοίχοι σαλονιού, κουζίνας, διαδρόμων και υπνοδωματίων κάθε κατοικίας περνιόνται με πλαστικό επί τοίχου.
Οι οροφές των εσωτερικών χώρων θα περαστούν με πλαστικό επί τοίχου.
Οι εσωτερικές πόρτες και τα κουφώματα τους όπως επίσης και τα κασώματα των εισόδων θα περαστούν με ριπολίνη μετά την απαραίτητη προεργασία.
Οι πέργκολες από σουηδικό θα περαστούν με ριπολίνη

16. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο ακάλυπτος χώρος του κάθε οικοπέδου θα διαμορφωθεί από τον κατασκευαστή με δαπάνες του συμφωνά με τα σχέδια του αρχιτέκτονα και τις οδηγίες του επιβλέποντα. Η φύτευση βαρύνει τους αγοραστές.

17. ΤΖΑΚΙ

Προβλέπεται επίσης σε κάθε κατοικία η τοποθέτηση προκατασκευασμένου τζακιού όπως τα σχέδια. Οι ποδιές και οι πορτωσιές βαρύνουν του αγοραστή.

18. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ

Οι αγοραστές επιβαρύνονται με τις δαπάνες :

Α) ΔΕΗ
Β)Παροχή νερού
Γ)Προμήθεια και τοποθέτηση κεραιών (T.V. – SAT)
Δ)Θερμοσιφώνων
Ε)Αντλιών και πιεστικών δεξαμενων.

ΤΟP


Copyright © 2005 Francois web design